PRZEDSZKOLE NR 20 CIESZYN

STATUT

 
 
 
 

STATUT

 

PRZEDSZKOLA

NR 20

W CIESZYNIE

 

 

 

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Informacje ogólne o przedszkolu

 

§ 1.

 1. Przedszkole Nr 20  z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Św. Jerzego 4,  zwane dalej   

„Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, działającym na podstawie: 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

      2)  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r . Karta Nauczyciela 

      3)  niniejszego statutu.  

 1. Organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn z siedzibą: Rynek 1 , 43-400 Cieszyn

 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w              

       Katowicach

 1. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi jak następuje: Przedszkole nr 20

 2. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.

 3. Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści:

Przedszkole nr 20, 43-400 Cieszyn, ul. Św. Jerzego 4.

 

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2.

       1.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej               

            Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw     

             Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo   

             oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności  

             w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

      1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty    

             w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja 

             zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod     

             i technik kształcenia na odległość.

        2.  Celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie wielostronnego  

       rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które     

       umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeniach na drodze wartości 

       jakimi są  prawda, dobro i piękno.  

      3.    Przedszkole zapewnia w szczególności: 

 1. prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący;
 2. rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny; 
 5. wspomaganie  rodziny w jej wychowawczej roli;
 6. kształcenie  uniwersalnych  zasad etycznych  i odpowiedzialności  za swoje czyny.

 

§ 3.

       1.  Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje  

            określone zadania, w szczególności: 

 1. 1)organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym;  emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka; 
 2. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 3. umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 
 4. umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się co jest dobre, a co złe;
 5. kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia   

      sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów                

      i porażek;

 1. wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej                          i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 2. rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi;
 3. stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 4. 9)zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. 10)buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz           rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 6. wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

          12) kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy   

                rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;

 1. zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji:
  1. wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;  
  2. rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 
  3. wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  4. buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną; 
  5. umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  6. tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;
  7. współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami                      i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości;
  8. tworzy warunki umożliwiające dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;  
  9. umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby;  
  10. rozwija umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach
   z dziećmi i dorosłymi w tym osoby starsze; 
  11. za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
   i harmonijnego rozwoju;  
  12. rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;   
  13. kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  14. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.

          14)  Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących          

                  obszarów edukacyjnych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym.

 

                                                 Rozdział 2 

                                      Sposoby  realizacji  zadań 

 

§ 4.

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu  

     o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z 

     dopuszczonymi programami wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
     w podstawie programowej.

3.  Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające   

     poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

 

§ 5.

1.   Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym diagnozę   

      dojrzałości szkolnej. 

 1. Diagnozę, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,   

wydaje się w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 1. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych   

obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 monitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom (opiekunom prawnym) drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.

 

                                                  

Rozdział 3

Podstawowe formy działalności przedszkola

 

§ 6.

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc  jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;

2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;

3) spontaniczna działalność dzieci;

4) proste prace porządkowe;

5) czynności samoobsługowe;

6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu;

7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

8) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

§ 7.

1.  Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

2.  W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. 

3.  Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze   

     specyfiką przedszkola.

 1. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na   

świeżym powietrzu. 

§ 8.

 1. W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii
     w oparciu o odrębne przepisy prawa.

2. Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców, prawnych opiekunów.

3.  Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.

        

 

DZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

 

Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

 

§ 9.

 1. Przedszkole prowadzi swoja działalność  przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6.00 -16.30                 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 3. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola. 
 4. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurujących przedszkolach.

 

 

 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizację pracy przedszkola w tym zajęć rewalidacyjnych, wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie.
 3. Nauczyciele do kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) używają strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej a w razie potrzeby kontaktują się również telefonicznie.
 4. Informacje i zadania przekazywane są wychowankom poprzez rodziców (prawnych opiekunów). 
 5. Przekazywane treści muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz zróżnicowane.

 

§ 10.

 

1.  Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie opieki, nauczania i  

      wychowania pomiędzy 9.00 a 14.00.

2.  Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie. 

3.  Dzieci mają możliwość korzystania z wyżywienia w postaci trzech, dwóch lub jednego,   

      posiłku zgodnie z organizacja pracy przedszkola. Wysokość dziennej stawki żywieniowej  

      ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie  

      obowiązujących cen artykułów żywnościowych oraz z uwzględnieniem obowiązujących  

      norm żywieniowych.

 1. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola mogą korzystać z posiłków   

 przygotowywanych przez przedszkole wnosząc opłaty zgodnie z zarządzeniem dyrektora.

 1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków, rodzice deklarują w deklaracji składanej na początku roku szkolnego.  Wszelkie zmiany tej części deklaracji w trakcie roku szkolnego wymagają aneksu do deklaracji zawartej pomiędzy rodzicami a przedszkolem przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. 

 

§ 11.

 

1.  Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz          

      organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola        

      uzyskuje opinię   zakładowych organizacji  związkowych będących jednostkami   

      organizacyjnymi organizacji związkowych  reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o  

      Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami  organizacyjnymi organizacji związkowych 

      wchodzących w skład organizacji związkowych.

 1. 2.Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący , po uzyskaniu  o pinii  organu nadzoru pedagogicznego.       

3.  Arkusz organizacji określa w szczególności:

 1. liczbę oddziałów;
 2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 3. tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego; 
 4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 6. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
 7. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 8. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 9. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.  
 10. Ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania    

dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych. 

 1. Przedszkole nr 20 jest przedszkolem 5 oddziałowym. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. 
 3. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub więcej 

      nauczycieli  zależnie od czasu pracy oddziału według ustalonego harmonogramu oraz  

      jednej pomocy nauczyciela. 

 1. W okresach obniżonej frekwencji Przedszkole zapewnia opiekę przy każdej liczbie dzieci. Może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej 10 w każdej z nich. 
 2. Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut. 
 3. Czas prowadzonych zajęć – w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lata – około 30 minut. 

11.  W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej 

        i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka
        w przedszkolu.

12.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora  

 przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza     

 organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne. Jest   

 dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 

13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę                   

nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

14. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym   

wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci
w ogrodzie określa regulamin placu zabaw.  

15. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz      

imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

16. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne,   

spotkania z twórcami kultury i sztuki.

17. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach   

ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu. 

18. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały integracyjne w porozumieniu z organem   

prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 

§ 12.

 

Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli:

 1. Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor lub nauczyciel  

             zastępujący dyrektora przedszkola;

 1. Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale;
 2. Zastępstwa dyrektor lub nauczyciel zastępujący dyrektora odnotowuje w zeszycie  

             zastępstw i podaje do wiadomości nauczycieli;

 1. Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje w  

             dzienniku zajęć;

 1. Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w 

             oparciu  o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

 

§ 13.

 

 Pobyt dzieci na placówce podczas dyżuru wakacyjnego.

1. Podstawą pełnienia dyżuru wakacyjnego przez Przedszkole jest zarządzenie Burmistrza   

        Miasta Cieszyna i harmonogram dyżuru wakacyjnego.

 1. Dzieci kwalifikowane są na dyżur wakacyjny na podstawie deklaracji pomiędzy    

        rodzicami a przedszkolem w siedzibie przedszkola, w terminie podanym przez dyrektora.

3. Ilość miejsc w przedszkolu określa dyrektor zgodnie z arkuszem organizacji pracy.

4. Rodzice są zobowiązani do pisemnego wskazania osób upoważnionych do odbioru   

        dziecka z przedszkola.

5. Nauczyciele i pracownicy przedszkola w przypadku nieznajomości osób odbierających  

        dziecko zobowiązani  są do sprawdzenia ich tożsamości.

 1. Pozostałe warunki pobytu dziecka w przedszkolu są takie same jak w czasie    

 trwania roku szkolnego.

 

 

Rozdział 2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

                                 

§ 14.

1.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2.    Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola,   

       nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

3.    Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie   

       zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

 1. 1)realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;
 2. 2)przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale; 
 3. 3)zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;
 4. 4)współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną;
 5. 5)wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
 6. 6)spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
 7. 7)dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
 8. 8)ogrodzenie terenu przedszkola;
 9.   zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych    

 i pomieszczeń gospodarczych;

 1. 10) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 2. 11) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci;
 3. 12) Jeżeli przedszkole funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, wychowankowie oraz rodzice ( opiekunowie prawni ) zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego;
 4. 13) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja zadań odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia mogą być prowadzone przy wykorzystaniu:
  1. a)Zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.epodręczniki.pl);
  2. b)Materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora przedszkola;
  3. c)Środków komunikowania się na odległość (poczta elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory, platformy meetingowe).

4.    W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp
        i przeciwpożarowe,  w szczególności poprzez:

 1. 1)dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
 2. 2)oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 3. 3)opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
 4. 4)umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

5.    Szczegółowy sposób organizowania opieki nad dziećmi podczas zajęć w przedszkolu i  

        poza przedszkolem.

 1. Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieka nauczyciela , który organizuje     

zabawy i zajęcia zgodnie z programem i tygodniowym planem zajęć;

 1. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod  

opieka osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;

 1. Nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod  

względem fizycznym jak i psychicznym;

 1. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci- salę zajęć, szatnię,  

łazienki, plac zabaw oraz sprzęt i pomoce;

 1. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki,  

informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

 1. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym  

czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji  

gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach zdrowotnych;

 1. W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na  

zakres ich czynności służbowych skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

 1. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 2. Wychowankowie za zgoda rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw   

nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego;

 1. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale  

wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

 

 

 

Rozdział 3

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

§ 15.

   1.  Dziecko powinno być przyprowadzane i odebrane z przedszkola zgodnie z     

     postanowieniami zawartymi w deklaracji. Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście   

     lub telefonicznie do godziny 9.00 danego dnia.

 2.    Dziecko powinno być odebrane zgodnie z zadeklarowaną godziną w deklaracji   

     nie później jednak niż o godzinie zamknięcia przedszkola. W przypadku     

     nieodebrania dziecka nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o    

     zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.

 3.   Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je
       w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza. 

      Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka     

      pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed           

      zamkniętymi drzwiami sali itp.

  4.   Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, wymiotujących i z       

         objawami innych chorób.

   5.   Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich                                                            

   osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość   

   odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak   

   wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez   

   rodziców dziecka do dyrektora lub nauczycielki oddziału. 

   6.   W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie   

  rodzeństwo, które ma ukończone 13 lat. Rodzice muszą jednak złożyć stosowne   

  upoważnienie.

  7.    Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imię i nazwisko oraz,    

         numer telefonu osoby upoważnionej podpisane przez rodziców dziecka.

   8.   Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie    

  dowód tożsamości i na żądanie dyżurującego pracownika przedszkola okazać go.   

  w   sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami   

  wychowanka.

   9    Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby    

 odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa     

 (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

 10. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest    

 dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu 

  nawiązania kontaktu z rodzicami.

  11.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola,   

   nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

  Jednak gdy pod wskazanymi numerami telefonów  nie można uzyskać informacji o   

          miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel   

          z obowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i oczekuje z dzieckiem w  

  przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia Straż Miejską o  

  niemożności skontaktowania się z rodzicami w celu wyjaśnienia sytuacji i czeka   

  kolejną godzinę na wiążącą odpowiedź ze strony Straży Miejskiej. Po nieskutecznym  

  działaniu Straży Miejskiej powiadamia Policję, służbę medyczną, które działają według   

  swoich procedur. Fakt przekazania dziecka odnotowuje się w protokole przekazania.  

  12.  Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi   

   być poświadczone orzeczeniem sądu.

  13.  Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają  

     zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia    

     obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim    

     wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto   

     i w jakim celu chce wejść do przedszkola.

  14.  Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach   

     zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach    

     zakaźnych.

  15.   Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola   

           w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką. 

  16.  Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców    

           o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.

  17.   Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku    

            otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

      

 

Rozdział 4

Sposób prowadzenia  innowacji pedagogicznych

 

§ 16.

1.  Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną. 

2.  Innowacja  może obejmować: 

 1. wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;
 2. całe przedszkole, oddział lub grupę. 

3.  Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie prowadzenia innowacji.

4. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji; sposób przeprowadzenia innowacji          

    zawarty jest w jej opisie.

 

 

Rozdział 5

Organizacja zajęć dodatkowych

 

§ 17.

1.   W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego   

       dziecka.               

 1. Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia danych zajęć.
 2. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola                   w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.
 3. Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą się                             z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
 4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają                potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.  
 5. Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych
  w zakresie obowiązków.
 6. Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej.

 

Rozdział 6

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 18.

1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu na zasadach     

      określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej , polega na   

      rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

      dziecka. Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników   

      środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, w celu   

      wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i  

      pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, oraz w środowisku społecznym.

 2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom i nauczycielom   

      polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów  

      wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w  

      celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

 3.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i   

      nieodpłatne.

 4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 5.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi   

       nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący    

       zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności  

       psycholodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni we współpracy z:

1) rodzicami wychowanka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami;

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 6.  W przedszkolu organizowane mogą być:

 1. zajęcia rozwijające uzdolnienia. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8;
 2. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5;
 3. zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4;
 4. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba, że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci;
 5. inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

 7.  Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz    

    możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich    

    zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną   

    gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie  

    wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

 8.  Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
 3. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;
 5. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 9.  Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z ich rodzicami;
 4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 10.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci we współpracy z ich rodzicami;
 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11.   Przedszkole współpracuje z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

12.   W przedszkolu zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego   

        przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do  

        przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności  

        ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego 

        wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu.  

13.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

        związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele  

        przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom  

        informacje poczta elektroniczną lub inną dopuszczalną formą, regularnie i terminowo      

        z zachowaniem poufności.

 

 

Rozdział 7

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego

                                

§ 19.

 

 1.   Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas  określony wskazany         w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego  przygotowania przedszkolnego. 
 2.   Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się        w sposób  zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 3.   Dyrektor przedszkola ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
 4.   Dyrektor zasięga opinii  rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego  przygotowania przedszkolnego. 
 5.   Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego  lub dwóch nauczycieli z przedszkola a w uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć  prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w  innym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 6.   Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego  prowadzi się w miejscu pobytu dziecka.
 7.   W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania 

przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane  do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. 

 1.   Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie od  

realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

 1.   Dziecku objętemu  indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach
  i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.  

 

Rozdział 8

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

§ 20.

1.  W przedszkolu organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci   

     niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem  

    społecznym.

2. Przedszkole zapewnia:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
 2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 3. zajęcia specjalistyczne i inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
 4. integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

 3.  Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program   

      wychowania przedszkolnego i program nauczania do jego indywidualnych potrzeb  

      rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

 4.  Dyrektor przedszkola powierza prowadzenie zajęć specjalistycznych i innych zajęć     

      odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz   

      możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne nauczycielom  

      lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności   

      ucznia.

5  W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych organizacja pracy przedszkola w tym zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych, wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju opiera się na nauczaniu z wykorzystaniem metod porozumiewania się na odległość.

 

 

Rozdział 9

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju

§ 21.

 

 1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 2. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii wydanej przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną , na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) i za zgoda organu prowadzącego przedszkole.
 3. Dyrektor powołuje zespół do spraw wczesnego wspomagania w skład którego wchodzą specjaliści:
 4. Pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie o rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 5. Psycholog;
 6. Logopeda;
 7. Inni specjaliści.
 8. Pracą zespołu koordynuje dyrektor lub nauczyciel powołany przez niego na koordynatora.
 9. Do zadań zespołu do spraw wczesnego wspomagania rozwoju należy:
 10. Ustalenie harmonogramu działań wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 11. Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi dziecko w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka i zapewniających dziecku i jego rodzinie pomoc , stosownie do ich potrzeb;
 12. Opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę dziecka;
 13. Dokonywanie oceny efektywności i analizowanie skuteczności pomocy z zakresu wczesnego wspomagania udzielanej dziecku i jego rodzinie;
 14. Wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wspomagania rozwoju dziecka stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań.
 15. Zespół współpracuje z rodzina dziecka poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem w warunkach domowych.
 16. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka.
 17. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone sa indywidualnie lub w grupie nie przekraczającej 3 dzieci dla dzieci u których rozwija się kompetencje społeczne.

 

 

 

Rozdział 10

Zasady odpłatności  za przedszkole

 

§ 22.

1.  Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

    1) Gminę Cieszyn;

    2) Rodziców w formie opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez  

        przedszkole w czasie przekraczającym bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu oraz  

        kosztów wyżywienia dziecka.

 2.  Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas   

       bezpłatnych zajęć obowiązuje dzieci w wieku do lat 5. 

 1. Wysokość opłaty o której mowa w § 21 ust.2 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 
 3. uchylony
 4. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie elektronicznego rejestru czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się w okresach miesięcznych zgodnie z rzeczywistym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 7. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności. 
 8. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie                  i pracownicy  przedszkola. 
 9. Rodzice wnoszą w przedszkolu opłatę za korzystanie dziecka z  wyżywienia ustalaną zarządzeniem dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 
 10. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, zgodnie z zapisami w deklaracji zawartej z przedszkolem. 
 11. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków za każdy dzień nieobecności.
 12. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracowników uwzględnia pełne koszty przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników kuchni, a także koszty utrzymania stołówki. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych.
 13. W przedszkolu funkcjonuje elektroniczny rejestr pobytu dziecka w placówce zgodnie z którym następuje naliczenie odpłatności za pobyt w przedszkolu.

 

Rozdział 11

Współpraca przedszkola z rodzicami

 

§ 23.

1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając   

   przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka,   

   takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu  

    emocjonalnego, aktywności i samodzielności.

2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego   

    uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego  procesu wychowawczego.   

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie   

    informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział  

    oraz  rodziców. Zebrania są protokołowane. 

4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

   1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych  przez dyrektora przedszkola,   

        które dotyczą  spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;

   2) organizację zebrań poszczególnych oddziałów, które pozwalają  

       ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji      

       przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka,   

       jego rozwoju i predyspozycji;

  3) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
      z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie,  

      których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić
      z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego
      i psychologicznego; 

  4)  organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych z udziałem rodziców i innych    

       członków rodzin;

  5)  informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;

  6)  pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;

  7)  tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

  8)  organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób   

       poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję  

       obserwować własne dziecko w działaniu;

  7)  organizację kącika dla rodziców, zawierające ciekawe artykuły dotyczące zagadnień   

       wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, porady specjalistyczne, recenzje   

       literatury dla dzieci i rodziców; 

   8)  organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek,  

        książek, odzieży, czy karmy dla zwierząt.

 

§ 24.

 1. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje  

     spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

     1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem  poza domem;

2) umożliwienia obserwacji  stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;

3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.

 

 

DZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 25.

               

             1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

 

Rozdział 1

Dyrektor przedszkola

 

§ 26.

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. 

 2.   Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających     podnoszeniu jej jakości;

b) koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez i tworzenie optymalnych     

         warunków ich rozwoju;

c) sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem;

d) dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela;

e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej; 

f) ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

g)  przekazywanie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż  dwa razy w roku szkolnym    

      ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji      o działalności placówki, a także  propozycji  sposobu  wykorzystania wyników   

      nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola; 

 1. opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki                 na dany rok szkolny;
 2. opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli;
 3. dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego;
 4. wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczyciel;
 5. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 6. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych
  w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu;
 7. realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 8. koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
 9. współpraca z radą rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego;
 10. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz ośrodkami kształcenia nauczycieli          w sprawie organizowania praktyk pedagogicznych. 

2)    organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:

a) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola;  

b) opracowanie projektu planu finansowego przedszkola;

c) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;

d) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą     

     przedszkola;

e) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia  

    zasadniczego i dodatkowo płatnych;

f)  tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola,   

    a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia
w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

g)  zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami   

     Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.;

h)  dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich stanu technicznego,  urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami;

i)   prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

j)  powoływanie komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonywania spisu z natury majątku przedszkolnego; 

3)    prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:

      a) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz   

          innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa; 

      b) powierzanie pełnienia funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na    

          stanowiskach kierowniczych; 

            c) ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych      

               stanowiskach pracy;

 1. dokonywanie oceny pracy nauczycieli; 
 2. przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
 3. wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 4. opracowywanie regulaminu pracy lub regulaminu wynagrodzeń pracowników oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
 5. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 6. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 7. wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi
  i administracji. 

3. Dyrektor przedszkola stwarza warunki do działania na terenie placówki: wolontariuszy,   

    stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem    

    jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej,    

    wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną   

    ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim   

    uzgodnieniu warunków tej działalności.

4. Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru   

    pedagogicznego w zakresie określonym ustawami. 

5  Dyrektor przedszkola zgodnie z prawem decyduje o tym, którzy wychowankowie będą  

    uczęszczać do przedszkola w tradycyjnej formie w przypadku wprowadzenia hybrydowego 

    sposobu nauczania.

 

 

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

 

§ 27.

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej   
 2. statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć                      i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane. 
 6.   W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,             w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
 7. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.
 8. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
  1. zatwierdzenie planów pracy;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji; 
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;  
  5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego; 
  6. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
   w celu doskonalenia pracy przedszkola. 
 10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
  2. projekt planu finansowego przedszkola;
  3. wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
   i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
  5. programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku. 
 11. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:
 12. przygotowuje projekt   statutu i zmian do statutu; 
 13. uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;
 14. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
 15. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 16. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
 17. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 18. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
 19.   Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na  posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 
 20. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Rozdział 3

Rada rodziców

 

§ 28.

 1. Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola,  

wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.

 1. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. 
 2. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i który określa w szczególności:   
 4. tryb wyborów rodziców do rady, o którym mowa w ust. 2;
 5. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
 6. Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
 7. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we  wszystkich spraw przedszkola.   
 8. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.  

8.   W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi         

      fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania,    

      zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

Rozdział 4

Zasady współdziałania organów przedszkola

oraz  sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi

 

§ 29.

 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

1a.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  

       związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czynności organów  

       przedszkola mogą być realizowane przy pomocy środków porozumiewania się na  

       odległość, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w 

       trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona                 

       w formie np. protokołu.

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego. 
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia  bieżącą wymianę informacji.
 3. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola,                  z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 29 niniejszego statutu.

 

§ 30.

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:

 1. do dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej
  i podejmowanie ostatecznych decyzji; 
 2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 5. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 6. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 7. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 8. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

 

Nauczyciele

 

§ 31.

 1. 1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne  do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 2. 2.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
  z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. 3.Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt
  z jego rodzicem w celu:

1)  poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka ustalenia form pomocy w działaniach    

      wychowawczych wobec dzieci;

2)  włączania ich w działalność przedszkola.

      4.     Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

1)  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie    

      się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;

2)   planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej   

      w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem  

      wychowania w przedszkolu;

3)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie   

      potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

4)  prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości     

      szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;  

 5)  opracowanie analizy gotowości szkolnej ma na celu gromadzenie informacji na temat   

       rozwoju dziecka, które mogą pomóc:

       a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia    

           nauki w    szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni   

           wesprzeć swoje  dziecko; 

       b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju    

           dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole;

       c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane  

           dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami  

           edukacyjnymi;

 6)  właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod  

       nauczania i wychowania;

 7)  troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo,  życie i zdrowie dzieci podczas pobytu   

       w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

 8)  wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego   

      do użytku lub opracowanie programu;

 9)  współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;

10)  doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji   

        poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

11)  organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne,    

        wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;

12)  rzetelne, systematyczne  przygotowywanie się do pracy z dziećmi;

13)  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem  

        prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania  

        przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;

14)  organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;

15)  inicjowanie, organizowanie i aktywny udział w  imprezach o charakterze dydaktycznym, 

       wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na  

       celu promocję przedszkola;

16)  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17)  terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;

18)  przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;

19)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

20)  wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie  

        z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola  oraz uchwałami rady   

        pedagogicznej;

21)  czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

22)  udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji  

        jakości pracy przedszkola;

23)  Informowanie o nieobecnościach z powodu choroby w celu zorganizowania zastępstwa;

24)  realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej  

        działalności placówki.

5.  W przedszkolu jest zatrudniony logopeda.

6.  Do zadań logopedy należy:

 1. obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych  

w celach diagnostycznych;

       2)  prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej;

       3)  utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych 

            ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom;

       4)  współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia   

            prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej;

       5)  kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;

       6)  prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach  

            przedszkolnych;

       7)  organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie  

            pogadanek, prelekcji, zajęć i rad szkoleniowych;

       8)  prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;

       9)  opieka nad gabinetem logopedycznym.

  7.  Logopeda prowadzi dziennik zajęć.        

  8.  Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji    

        w tym zakresie określają odrębne przepisy.

   9.  Do zadań pedagoga i psychologa należy:

        1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci,    

             w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  

             możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka;

  2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

       zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologicznej;

        3)  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

        4)  organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie 

             prelekcji, pogadanek, porad;

       5)  prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;

       6)  kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;

       7)  psycholog prowadzi dziennik zajęć.

  10.   Do zadań nauczyciela dodatkowego należy:

       1)  Zapoznanie się z dokumentacją dziecka z orzeczeniem poradni psychologiczno- 

            pedagogicznej, opiniami specjalistycznymi oraz dokumentacją medyczną, z danymi  

            zawartymi przez rodziców w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, z informacjami   

            dotyczącymi sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, poziomem rozwoju psychoruchowego;

       2)  Wstępna obserwacja i diagnoza dziecka oraz konsultacje z nauczycielem wychowania  

            przedszkolnego, psychologiem i logopedą;

       3) W oparciu o indywidualne programy terapeutyczne, psychologiczne i logopedyczne   

           opracowanie miesięcznych planów pracy dla każdego dziecka, modyfikowanie tego   

           programu wraz z rozwojem i postępami dziecka;

       4) Ścisła współpraca w realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego    

           z nauczycielem wychowawcą i pozostałymi specjalistami;

       5) Praca indywidualna z dziećmi w ramach pracy korekcyjno-kompensacyjnej;

       6) Prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej;

       7) Wspomaganie rozwoju wszystkich dzieci w grupie z zasadą indywidualizacji pracy,  

           przedmiotowości dziecka oraz dostosowania metod i form pracy do możliwości   

           rozwojowych dzieci;

        8) Podejmowanie próby eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń;

        9) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 32.

  1.  Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze   

       strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy   

       metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych    

       i naukowych.

  2.  Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa                 

       i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie   

       przepisy wykonawcze.

  3.  Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  

       z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych   

       w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. 

   4. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie   

       nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 33.

   1. Nauczyciel i specjalista odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego   

       opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

 1.   przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;
 2.   sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola;                 do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć              w danym miejscu;
 3.   niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
 4.   przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 5.   dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać
  z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
 6.   udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
 7.   niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;
 8.   zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola i wpisywać je do zeszytu wyjść;
 9.   przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych.

  2.   Za organizację    i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają   

        osoby prowadzące te zajęcia.

§ 34.

     1W przedszkolu może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora przedszkola.   

      Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor przedszkola, przy czym przy powołaniu   

      musi uzyskać opinię rady pedagogicznej i organu prowadzącego.

 1. Zastępca dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem przedszkola. 

 

Rozdział 2

Pracownicy obsługi i administracji

 

§ 35.

 1W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne  

      funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu
      i jego otoczenia w czystości i porządku.

2.  Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań  

     wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności   

     dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających
     w przedszkolu.

3.  Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają   

     regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

§ 36.

 

1.   W przedszkolu zatrudnia się:

1) intendenta;

2) kucharkę;

3) pomoc kuchenną;

4) pomoc nauczyciela;

5) konserwatora;

 

2.    Do obowiązków intendenta należy:


        1)  zakup potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie 

             przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz   

             wydawanie  szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym;

 2)  planowanie jadłospisów zgodnie z normami i kalorycznością, wywieszanie ich dla  

 rodziców;

        3)   realizowanie i przestrzeganie zasad GMP, GHP, HACCP;

        4)   nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków przez personel;

        5)   sporządzanie dziennych raportów żywieniowych;

        6)   prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego, sporządzanie rozliczeń  

              miesięcznych, przygotowywanie magazynów do inwentaryzacji; 

        7)  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni/ przygotowaniem i  

             porcjowaniem posiłków/ zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem  

        8)  utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie  

             przepisami sanitarnymi i bhp;

        9)  odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich   

             jakość i termin przydatności do spożycia;

      10)  kontrolowanie czystości pomieszczeń kuchni, stały nadzór nad pracownikami kuchni
      11)  przyjmowanie odpłatności od rodziców;
      12)  prowadzenie zgodnie z przepisami finansowymi dokumentacji – kwitariusze, raporty   

             kasowe;
      13)  w wyznaczonym terminie odprowadzanie pieniędzy do banku;

      14)  prowadzenie zeszytu depozytowego;

      15)  przygotowanie do inwentaryzacji na koniec roku środków pieniężnych ( gotówki 

             w kasie, stanu konta, czeków, depozytów, kwitariuszy czystych i druków ścisłego  

             zarachowania);

      16)  rozliczanie środków pieniężnych przeznaczonych na zakup żywności na podstawie   

             rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora oraz zaewidencjonowanych  

             w odpowiednich rejestrach;

      15)  dbanie o zaopatrzenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły sanitarne;
      16)  przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań   

             okresowych;
      17)  zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą  

             stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci
             i  pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

      18)  dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji;
      19)  wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających  

              Z organizacji placówki;

     20)  segregowanie na bieżąco produktów w magazynach;

     21)  odpowiedzialność materialna za powierzone pieniądze i inne wartości;

     22)  odpowiedzialność za prowadzenie magazynu żywnościowego;

     23)  odpowiedzialność za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania;

     24)  odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie   

            prowadzenia operacji kasowych;

     25)  odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu;

     26)  odpowiedzialność za powierzony sprzęt;

     27)  prawidłowe i terminowe naliczanie i pobieranie odpłatności;

     28)  przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej    

            Efektywny.


 

 3.   Do zakresu obowiązków kucharki należy:

 

       1)  uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków;

       2)  przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;

       3)  przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych,  

            dyscypliny pracy, BHP i ppoż.;

       4)  dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)

            i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;

       5)  ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków;

       6)  racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów  

            spożywczych;

       7)  właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia;

       8)  oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem;

       9)  przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami  

            Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;

     10)  utrzymywanie wzorowej czystości kuchni i pomieszczeń przyległych, sprzętów i    

            naczyń oraz odzieży ochronnej;

     11)  czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci – nie wydawanie pokarmów w stanie płynnym  

            o wysokiej temperaturze, zabranianie wstępu do pomieszczeń kuchennych osobom    

            niezatrudnionym w kuchni;

     12)  dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi; 

     13)  używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem;

     14)  segregowanie odpadów powstałych podczas pracy w kuchni;

     15)  używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania      

            codziennych obowiązków;

     16)  przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej    

            efektywny;

     17)  dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może    

             narazić  przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

     18)  przestrzeganie by po zakończonej pracy  wyłączyć źródło energii elektrycznej,  

              gazowej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem;

     19)  wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez   

             dyrektora.

 

 4.    Do zakresu obowiązków pomocy kuchennej należy:

 

        1)  obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji  

             posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie);

        2)  rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów 

             technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

        3)  przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi szefa kuchni i oszczędne   

gospodarowanie artykułami spożywczymi;

         4)   pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

         5)   utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad     

      higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy;

          6)  mycie naczyń i sprzętu kuchennego;

          7)  sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;

          8)  doraźne zastępowanie szefa kuchni w przypadku jego nieobecności;

          9)  dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce; 

        10)  Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas  

                wykonywania codziennych obowiązków;

         11)  Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak  

                 najbardziej efektywny; 

         12)  Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań    

                 okresowych; 

         13)   Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać  

                 groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i  

                 pracowników lub przynieść szkody w mieniu przedszkola;

         14)   Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może  

                  narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

         15)   Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez  

                  dyrektora.

 

 5.    Do zakresu obowiązków pomocy nauczyciela należy:

 

           1)  opieka nad dziećmi-pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających, pomoc   

                dzieciom w  rozbieraniu i ubieraniu się, przy korzystaniu z toalety i myciu rąk,    

                sprzątanie i  mycie dzieci po  niezamierzonych czynnościach fizjologicznych, opieka   

                w czasie spacerów i wycieczek, udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,          

                uroczystości,  pomoc  podczas zajęć;  

           2)  organizacja posiłków-nakrywanie do posiłków, sprzątanie naczyń, mycie stolików,    

                 estetyczne podawanie posiłków, pomoc przy karmieniu dzieci;

           3)  sprzątanie- codzienne sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń- zamiatanie, ścieranie    

                 kurzu  na mokro ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek,    

                 zmywanie podłogi, odkurzanie dywanów, mycie umywalek, sedesów, muszli                    

                 klozetowych  wraz z  glazurą przy użyciu środków dezynfekujących;

 

            4)  sprzątanie okresowe-pranie i zmiana ręczników, prasowanie wg potrzeb, zmiana    

                 pościeli, pranie i zmiana firan, mycie okien, pranie dywanów, mycie lamperii,    

                 zabawek, mebli sprzętów;

            5)  zastępstwo w czasie nieobecności innego pracownika;

            6)  odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

            7)  odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi  produktów chemicznych(środki    

                  czystości);

            8)  przestrzeganie zasad i przepisów bhp i ppoż;

            9)  dbanie o powierzony sprzęt, rośliny i zwierzęta, zabezpieczanie przed kradzieżą    

                  rzeczy i przedmiotów, zamykanie okien i drzwi, zgłaszanie wszelkich zagrożeń 

                  i uszkodzeń  sprzętu;

          10)  wykonywanie badań lekarskich zgodnie z przepisami;

          11)  wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub nauczyciela związanych    

                  z  organizacją pracy w placówce;

          12)  przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak   

                  najbardziej efektywny;

          13)  Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci.

 

 

6.     Do zakresu czynności konserwatora należy:

 

 1. Utrzymywanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, grabienie liści, zamiatanie, odśnieżanie, oczyszczanie z lodu;
 2. Utrzymywanie w sprawności technicznej wyposażenia przedszkolnego, dokonywanie drobnych napraw urządzeń technicznych oraz zabawek i pomocy dydaktycznych;
 3. Przekazywanie do punktów napraw  specjalistycznych urządzeń, których nie można naprawić we własnym zakresie;
 4. Pomoc w transporcie i zaopatrzeniu w przypadku materiałów dużych i ciężkich;
 5. Wykonywanie prac konserwacyjnych, malarskich drobnych prac remontowych;
 6. Przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ i sanitarnych;
 7. Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe;
 8. Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń lub niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci                    i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;
 9. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających                    z organizacji pracy przedszkola;       
 10. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu.
 11. Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały;
 12. Odpowiedzialność za bezpieczne funkcjonowanie naprawianych urządzeń;
 13. Odpowiedzialność za powierzone klucze od budynku przedszkola;

14)  Wykonywanie badań okresowych;    

      15)  Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może    

             narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

      16)  Przestrzeganie by po zakończonej pracy wyłączyć źródło energii elektrycznej,   

              zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem;

      17)  Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne    

              gospodarowanie nimi;

      18)  Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak   

              najbardziej efektywny.

 

§ 37.

 

7.   Prawa pracowników administracyjno-obsługowych:

 

      1) Zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi     

          kwalifikacjami;

      2) Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za prace;

      3) Wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu pracy w dni robocze oraz   

          podczas urlopów;

      4) Jednakowego i równego traktowania przez Pracodawcę z tytułu wypełniania          

          jednakowych  obowiązków;

      5) Wykonywania pracy w warunkach zgodnych z przepisami BHP;

      6) Tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących Pracowników.

 

§ 38.

1.    Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:

      1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia,    

          stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;

      2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;

      3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;

      4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu  

           bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy;

       5) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki,    

            wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;

       6) współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;

       7) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;

       8) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

 

 

DZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

 

§ 39.

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, do momentu   

    rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor   

    może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.

2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może     

      uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,    

      w którym kończy 9 lat. 

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności prawo do:

     1)  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,     

   zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom  

   i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;

2)   szacunku dla swoich potrzeb;

3)   ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)   poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

5)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6)  swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

7)  rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.

 1. W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1. przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami 

     współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

 1. traktowania z szacunkiem  i  życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych;
 2. aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli; 
 3. słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;
 4. szanowania wytworów  pracy kolegów;
 5. szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu;
 6. dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 7. sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.

5. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem   przedszkolnym. 

6. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje  na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

7. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor przedszkola. 

8. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę. 

 

 

Rozdział 2

Nagrody i kary

 

§ 40.

1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:

1) ustną pochwałą nauczyciela;

2) pochwałą do rodziców;

3) pochwałą dyrektora przedszkola;

4) nagrodą rzeczową.

 1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:

1) ustną uwagą nauczyciela;

2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;

3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;

4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 2. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli w grupie, którzy podejmują

       decyzję o:

1) powiadomieniu dyrektora przedszkola;

2) powiadomieniu rodziców dziecka;

      3) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

 

§ 41.

 1.    Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia   

         dziecka z listy  dzieci przyjętych do przedszkola za wyjątkiem dziecka   

         odbywającego roczne  obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przypadku:

 1. Nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców przyczyn nieobecności;
 2. Nie uiszczenia przez rodziców /prawnych opiekunów/ odpłatności za okres                   2 miesięcy;
 3. Kiedy zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i rodzice lub prawni opiekunowie                       nie podejmują współpracy;
 4. Nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień statutu;

   2.    Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój   

          wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia   

           powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny  

           pobyt dziecka na świeżym powietrzu. 

    3.   Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek poza dniami ustalonymi   

           przez nauczyciela.

   3a   W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

           w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dziecko nie  

          przynosi do przedszkola zbędnych przedmiotów. 

   4.    Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola rzeczy wartościowych. Przedszkole nie  

          ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

 

 

DZIAŁ VII

RODZICE

 

Rozdział 1

Obowiązki rodziców

 

§ 42.

 1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją   

     Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich  

     dzieci.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

      2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań    

          wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

      3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie    

          podstawowych czynności samoobsługowych;

4)respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, zarządzeń dyrektora  

          przedszkola oraz zarządzeń i uchwał organu prowadzącego;

5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

6) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

7) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to   

     być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

8) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

9) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka 

    10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną    

          osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

    11) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w  

           szkole;

    12) przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka  

           w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;

    13) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

    14) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

    15) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;

    16)  uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

    18) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu    

          zamieszkania;

    19) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

    20) rejestrowanie pobytu dziecka w placówce poprzez karty systemu elektronicznego  

           zapisu obecności dziecka w placówce.

 

 

Rozdział 2

 Prawa rodziców

 

§ 43.

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego   

     oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego   

     rozwoju.

2.  Rodzice mają prawo do:

     1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia     

         dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania,  

         płci oraz pozycji ekonomicznej;

     2)  pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie   

          przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

     3) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;

     4) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami   

         wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym    

         oddziale;

     5) zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności
         ze statutem przedszkola i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie     

         jego dziecka w przedszkolu;

     6) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju   

          i postępów swojego dziecka;

      8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn    

          trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

      9) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;

    10) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji    

          pracy przedszkola;

    11) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
          i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;

    12) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z    

           potrzebami;

    13) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez    

           przedszkolnych;

    14) zapoznawania się z planowanym jadłospisem;

    15) Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą   

           otrzymać na zakończenie roku list pochwalny dyrektora.

 

 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 44.

1.     Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –  

         nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. W przedszkolu funkcjonuje Kontrola Zarządcza.
 4. Jednostka budżetowa tworzy rachunek dochodów własnych.
 5. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany   

         jest  poprzez:

1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń ; 

2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

 

§ 45.

      1.   Jednolity tekst statutu został zatwierdzony Uchwałą nr 7/2017/2018 przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 30.08.2021r.

 1. Traci moc statut zatwierdzony uchwała nr 7/2017/2018 w dnia 21.11.2017r.

 

§ 46.

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.

 

Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 30.08.2021r.