PRZEDSZKOLE NR 20 CIESZYN

O NAS I NASZA OFERTA

 
Przedszkole Nr 20 w Cieszynie rozpoczęło swoją działalność wychowawczo–dydaktyczną 8 czerwca 1988 roku. Jest usytuowane w nowym, do tego celu zaprojektowanym budynku przy ulicy św. Jerzego 4 na osiedlu „Liburnia”. Położenie przedszkola – w centrum dużego osiedla – w sposób oczywisty wpływa na sposób jego funkcjonowania. Uczęszczają tu dzieci mieszkające w najblizszej okolicy, ale również dowożone z całego miasta ze względu na usytuowanie placówki w bezpośrednim sąsiedztwie żłobka, do którego uczęszcza rodzeństwo przedszkolaków. Ponadto w pobliżu znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 2.
Godziny otwarcia dostosowano do wymagań rodzin korzystających z placówki. Przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.30. To jedyne przedszkole w mieście o wydłużonym czasie pracy.
 

Funkcję dyrektora przedszkola sprawuje od 2007 r. mgr Małgorzata Kędzior, a funkcję zastępcy dyrektora pełni mgr Danuta Mielniczek.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 20 w Cieszynie zakłada stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka w procesie kształcenia jego osobowości oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
Podkreśla, że każde dziecko będzie traktowane indywidualnie i podmiotowo, że w przedszkolu dzieci będą się rozwijać zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach z najbliższym środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym, kształtować właściwe postawy społeczno-moralne oraz będą się rozwijać intelektualnie.
 
Rodzice i opiekunowie mogą kontaktować się z dyrektorem przedszkola oraz kadrą pedagogiczną w ustalonych godzinach. 
 
         
Mamy ponadto swoich specjalistów: z terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagoga, którzy również służą pomocą i radą.
W przedszkolu pracuje także logopeda oraz psycholog, u których rodzice mogą zasięgnąć porady.
Dla dzieci z wszystkich grup wiekowych dodatkowo prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.
 

 
NASZA OFERTA EDUKACYJNA
 
 
Przedszkole proponuje bogatą ofertę edukacyjną, wysoki poziom pracy w poszczególnych grupach wiekowych, różnorodność zajęć dodatkowych jak religia katolicka i ewangelicka, zajęcia rytmiczne, zajęcia z języka angielskiego. Ponadto zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z zastosowanie nowatorskich rozwiązań metodycznych m. in.realizujemy dwie innowacje pedagogiczne wpisane na kuratoryjną listę innowacji. Pierwsza „Zabawa w przedszkolną naukę czytania” - obejmuje zabawę w czytanie juz w grupach dzieci trzyletnich. Druga „Chcemy poznać siebie, przebywając z innymi” – wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z młodzieżą i dziećmi przedszkolnymi jednocześnie, jako sposób wdrażania metody we współpracy z Gimnazjum Nr 2 w Cieszynie.
Wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje indywidualne podejście do kazdego dziecka, starając się zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa i pełną akceptację.
Systematycznie współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie, konsultując się z logopedą, pedagogiem i psychologiem.
Współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Cieszynie, Państwową Szkołą Muzyczną w Cieszynie, placówkami oświatowo-wychowawczymi i opiekuńczymi na terenie miasta. W przedszkolu organizujemy: uroczystości i spotkania rodzinne, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z artystami teatru i estrady, wyjścia do teatru i kina, wycieczki poznawczo-edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze.
Przygotowujemy dzieci do udziału w imprezach, uroczystosciach i konkursach organizowanych na terenie miasta, powiatu oraz kraju. Staramy się stworzyć dzieciom warunki do osiągania sukcesów na miarę ich mozliwości. Absolwenci naszego przedszkola są doskonale przygotowani do podjęcia nauki w szkole.
W salach organizowane są różnorodne kąciki tematyczne związane z realizowaną tematyką globalną oraz prowadzonymi działaniami innowacyjnymi.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Praca dydaktyczno-wychowawcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o autorski program „W moim świecie” opracowany w zespole metodycznym składającym się z nauczycielek przedszkola. Opracowane są również inne autorskie programy, których realizacja umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci.
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji przebiegające w przedszkolu są monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystane do modyfikacji planów.
 

 

Znajdź nas na Facebooku!